Aquesta web utilitza cookies per millorar la navegació i amb finalitats analítiques. Si contínua navegant, considerarem que accepta la política de cookies.
Més informació     Acceptar

programari de gestió  

Segueix-nos a:  facebook twitter youtube pinterest  

Inici > Avís Legal

Avís Legal

Les presents disposicions regulen l'ús del servei del portal d'Internet (d'ara endavant, el 'Portal') que JOAQUIM HERRERA JOANCOMARTÍ (d'ara endavant QSOFT ) posa a disposició dels usuaris de la pàgina web www.qsoftnet.cat, a través de la qual ofereix els seus productes i serveis a empreses i professionals.

I. Informació sobre comerç electrònic

JOAQUIM HERRERA JOANCOMARTÍ , en compliment del disposat en la Directiva de la CEE 97/7, de 20 de maig, relativa a protecció de consumidors en matèria de Contractes a Distància, el Reial Decret 1906/99, de 17 de desembre, de regulació de la Contractació Electrònica amb Condicions Generals de Contractació, i la Directiva 2000/31/ CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2000, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic) i en el disposat en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (modificada per la Llei 56/2007, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació) , així com la restant legislació aplicable, ha establert les següents condicions generals de contractació dels serveis prestats a través de la pàgina web.

a. - Prestador de serveis de comerç electrònic:
De conformitat amb el disposat en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, se li informa que la prestació dels serveis d'aquesta pàgina web és oferta per JOAQUIM HERRERA JOANCOMARTÍ amb domicili a efectes de les presents condicions al carrer Barri Sant Vicens , 17, B4 - Tordera , Barcelona, Espanya, CP 08.490 i NIF : 46.331.000-F.

b.- Procediment de contractació electrònica:
De conformitat amb el disposat a l'art. 27 de la LSSICE 34/02, se li informa que per a la celebració del present contracte s'hauran de complir les següents condicions:

1-El client emplenarà correctament el formulari amb les dades que se sol·liciten i formularà la seva petició de manera clara i concisa. En aquest moment, i abans que la comanda sigui enviada, el client haurà de llegir prèviament i donar el seu consentiment a les condicions generals d'aquest servei i, de conformitat amb l'art. 5 de la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, a la recollida de les seves dades i posterior inclusió de les seves dades personals en un fitxer, de conformitat amb la política de privacitat de la present pàgina web, detallada en la Clàusula VI que el client declara conèixer i haver llegit .

2- Immediatament després de fer la comanda, rebrà automàticament per correu electrònic la confirmació del mateix. Si es van sol·licitar productes de programari de gestió, s'adjuntarà un número de sèrie temporal corresponent al producte sol·licitat, juntament amb les instruccions per introduir-lo en la versió d'avaluació del programa. En cas d'haver sol·licitat el servei de consultes , podrà utilitzar-lo des del primer moment.


En cas d'haver sol·licitat la prestació de serveis informàtics o d'Internet, QSOFT estudiarà la informació proporcionada pel client i podrà rebutjar la sol·licitud d'informació o prestació del servei, acceptar-la o sol·licitar al client aquelles dades addicionals que consideri necessàries i pertinents.


3- Una vegada verificat el pagament per part de QSOFT , el client rebrà la factura i en el cas del programari de gestió, el número de sèrie definitiu que incorpora les seves dades, llevat de que expressament s'indiqui una altra cosa.


4- En el cas del programari de gestió, si en el termini de 30 dies naturals, el Client manifesta la seva disconformitat amb el programari de gestió adquirit, es procedirà a la devolució de l'import abonat pel client per l'esmentat programari. Queden exclosos d'aquesta garantia tots els serveis contractats ja prestats tals com a assessoria informàtica, programació, instal·lacions i la contractació de dominis i plans d'allotjament en Internet que per la seva naturalesa, no poden anul·lar-se una vegada sol·licitats fins passat el període mínim d'1 any.


5- Així mateix, s'informa que per part de QSOFT s'empren mecanismes d'emmagatzemament i recuperació de les dades amb l'exclusiva finalitat de realitzar rutinàries operacions de manteniment dels servidors on s'emmagatzemen les dades i facilitar tècnicament la transmissió i ús dels mateixos pels clients, sent l'accés realitzat amb les majors mesures de seguretat i amb el màxim respecte i confidencialitat deguda envers les dades de caràcter personal dels nostres clients, com a política de qualitat i referència de QSOFT .

II. Accés al portal web www.qsotfnet.cat

L'accés a la pàgina web és gratuït llevat del que fa referència al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris. Els serveis que presta l'esmentada empresa amb caràcter general, tenen el preu que s'indiqui en la corresponent oferta comercial i en cap cas no s'ofereixen o presten a través del servei del Portal. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit.


La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (d'ara endavant, l''Usuari') i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en què l'Usuari es trobi connectat al Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en les quals es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.


Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d'Internet o exclusius per als clients de QSOFT poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, en el seu cas, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l'Usuari abans d'iniciar-se la prestació del servei corresponent.

III. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els 'Continguts'), són propietat intel·lectual de QSOFT o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal.


Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de QSOFT o tercers, sense que pugui entendre's que l'accés al Portal atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

IV. Condicions d'ús del portal

1. General
L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà davant QSOFT o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de l'esmentada obligació.


Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos de QSOFT o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de QSOFT o de tercers.


2. Continguts
L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas poguessin ser d'aplicació de conformitat amb el disposat en la clàusula 1.
Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent s'haurà d'abstenir de:


a. - Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts llevat d'en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per QSOFT o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació en el seu cas.


b.- Reproduir o copiar per a ús privat el Contingut que pugui ser considerat com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posat a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.


c.- Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que QSOFT posi a disposició dels Usuaris.


3. Formularis de recollida de dades
Sense perjudici del disposat en la clàusula VI del present Avís Legal, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a QSOFT estan condicionades al previ emplenament del corresponent registre d' Usuari .


Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualsevol d'altres haurà de ser veraç . A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a QSOFT perfectament actualitzada de manera que respongui, a tota hora, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a QSOFT o a tercers per la informació que faciliti.


4- Introducció d'enllaços al Portal
L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:
L'enllaç únicament vincularà amb l' homepage o pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap forma ( inline links , còpia dels texts, gràfics, etc.).


Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d' adreces d'Internet diferents a les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: ( I ) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la verdadera procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de QSOFT ; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.


No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre QSOFT , o els seus clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.


En cap cas, no s'expressarà a la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que QSOFT ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.


Està prohibit la utilització de qualsevol marca denominativa , gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de QSOFT dins de la pàgina del remitent llevat d'en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per QSOFT i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establert en aquesta clàusula.
La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: ( I ) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l'Usuari la falsa concepció que QSOFT subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat de QSOFT en consideració al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

V. Exclusió de responsabilitat

1. De la Informació
L'accés al Portal no implica l'obligació per part de QSOFT de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d'un servei d'assessorament legal o fiscal de cap tipus, per la qual cosa l'esmentada informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l'Usuari.


QSOFT no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.


2. De la qualitat del servei
L'accés al Portal no implica l'obligació per part de QSOFT de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.


QSOFT no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.


3. De la disponibilitat del Servei
L'accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat del qual, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a QSOFT . Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.


QSOFT no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.


4. Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal
El servei d'accés al Portal inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, 'Llocs Enllaçats'). En aquests casos, QSOFT actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic ( LSSI ) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.


En el supòsit que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a QSOFT d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula VII, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.


En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de QSOFT amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts .


QSOFT no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a QSOFT.

VI. Protecció de dades personals

Les dades demanades a través dels formularis i els correus electrònics enviats a través del Portal seran incorporats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal de les quals és responsable JOAQUIM HERRERA JOANCOMARTÍ , fitxer degudament registrat en l'Agència de Protecció de dades de caràcter personal i que compleix amb totes les mesures de seguretat exigides per la normativa en matèria de protecció de dades.


Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencialment i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb els seus clients, enviar comunicacions així com per promocionar altres productes i serveis ofertats per QSOFT i les actualitzacions dels mateixos.


Així mateix, QSOFT cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la legislació en matèria de protecció de dades.


Prement l'enllaç ( link ) de correu electrònic de qualsevol apartat de la pàgina web, per a la sol·licitud d'informació, l'Usuari consent de forma expressa, i així se li informa, perquè les seves dades puguin ser utilitzades per a la tramesa de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà dels productes oferts per QSOFT.


L'Usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a tal efecte a l' adreça assenyalada en la clàusula I i indicant de forma visible el concret dret que s'exercita.


QSOFT adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. No obstant això, la seguretat tècnica en un medi com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.


QSOFT podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del Portal. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra a petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l'usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats al propi terminal de l'usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.


L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d' arxius cookie o s'adverteixi del moment en què això ocorre. El Portal és accessible sense necessitat que siguin activades les opcions referents als arxius cookie , si bé poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d'una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie del Portal és la de facilitar la navegació de l'Usuari.

VII. Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que l'Usuari o qualsevol altre usuari d'Internet tingués coneixement de que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb QSOFT indicant els següents extrems:

- Dades personals del comunicant: nom, adreça, telèfon i adreça electrònica;


- Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;
En el supòsit de violació de drets, tals com propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, en el seu cas, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;

- Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.
La recepció per part de QSOFT de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el disposat en la LSSI , el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

VIII. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola.